BLOEMENDAAL - 16 Bloemendaalse sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties steunen het Lokaal Sportakkoord Bloemendaal. Dit sportakkoord beschrijft de doelen en ambities die de gemeente samen met deze verenigingen en organisaties wil realiseren. Op 24 juni heeft de gemeente Bloemendaal het akkoord aangeboden aan de Vereniging Sport en Gemeenten.


De gemeente, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties beogen:

  1. Sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van alle inwoners van Bloemendaal. Hierbij hebben we extra aandacht voor de groep 65-plussers;
  2. Al het beschikbare sport- en beweegaanbod op een centrale plek, voor iedereen inzichtelijk en toegankelijk;
  3. Toekomstbestendige sportverenigingen die hun velden en accommodaties ook in kunnen zetten voor verschillende andere activiteiten in de gemeente;
  4. Genoeg vrijwilligers voor sportverenigingen om sportaanbod te blijven bieden aan inwoners;
  5. Gezonde sportverenigingen in de gemeente, met onder andere een alcohol- en rookbeleid en een gezond kantineaanbod.

Het Lokaal Sportakkoord Bloemendaal: een gezamenlijke missie

Begin maart heeft de gemeente alle sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en zorg- en welzijnsinstellingen benaderd mee te denken over het Lokaal Sportakkoord. Helaas konden de inspiratiesessies vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, maar verschillende partners hebben schriftelijk hun input geleverd en hun steun betuigd. Na het indienen van het Lokaal Sportakkoord wordt, onder coördinatie van SportSupport Haarlem, uitvoering gegeven aan projecten die bijdragen aan de omschreven doelen en ambities.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. De minister van Sport en vertegenwoordigers van NOC*NSF, sportbonden, gemeenten, provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zetten hun handtekening onder een ambitieus plan. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijk akkoord momenteel overal in Nederland gewerkt aan lokale sportakkoorden.